تبلیغات شما اینجا
بستن تبلیغات [X]
دانلود مقالات ایران

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Isobaric VLE for the binary systems of diisobutyl ether+ 2درethylدر1درhexanol and dibutyl ether+ 2درethylدر1درhexanol تحت فایل ورد (word) دارای 3 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Isobaric VLE for the binary systems of diisobutyl ether+ 2درethylدر1درhexanol and dibutyl ether+ 2درethylدر1درhexanol تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Isobaric VLE for the binary systems of diisobutyl ether+ 2درethylدر1درhexanol and dibutyl ether+ 2درethylدر1درhexanol تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Isobaric VLE for the binary systems of diisobutyl ether+ 2درethylدر1درhexanol and dibutyl ether+ 2درethylدر1درhexanol تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: 3

چکیده:

Isobaric vapor–liquid equilibria for the binary mixtures of diisobutyl ether + 2-ethyl-1-hexanol and dibutyl ether + 2- ethyl-1-hexanol were experimentally investigated at atmospheric pressure in the temperature range of 397.2–4582 K. The raw experimental data were correlated using the NRTL model and used to estimate the interaction parameters between each pair of components in the systems. The experimental activity coefficients were obtained using the gas chromatographic method and compared with the calculated data obtained from this equilibrium model. The liquid– liquid extraction of diisobutyl ether from aqueous solution using 2-ethyl-1-hexanol was demonstrated by simulation andthe variation of separation factor of dibutyl ether at several temperatures was reported.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ميزان شيوع ويروس TT در جمعيت شهر اصفهان تحت فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ميزان شيوع ويروس TT در جمعيت شهر اصفهان تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ميزان شيوع ويروس TT در جمعيت شهر اصفهان تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ميزان شيوع ويروس TT در جمعيت شهر اصفهان تحت فایل ورد (word) :

مقدمه

در طی چند دهه گذشته با کشف 5 نـوع اصـلی ویـروسهـای هپاتیت A) تا (E و توسعه روشهای تشخیصی حساس برای هر کدام، پیشرفتهای قابل توجهی در مورد توصیف ویـروسهـای هپاتوتروپیک انسانی صورت گرفته است. به هر حال هنوز بخش نسبتاً کوچکی از موارد هپاتیتی حاد و مزمن باقی مانده است کـه قابل استناد به این ویروسها یا به ویروسهایی که گمان میرود برخی اوقات باعث آسیبهای کبدی بدون بروز علایم مشخـصه خاص شوند (انتروویروسهای معین، آدنوویروسها، پـاروویروس

B19 انسانی و غیره)، نیستند .(1) همزمان با تلاش جهت روشن کردن این فرمهـای ناشـناخته، نیـشیزاوا1 و همکـارانش، بـرای نخستین بار در سـال 1997، ویـروس (2TTV) TT را در سـرم بیماران ژاپنی مبتلا بـه هپاتیـت بعـد از انتقـال خـون بـا منـشأ

نامشخص کـه سـطوح افـزایش یافتـه آلانـین آمینـو ترانـسفراز

1 Nishizawa 2 Torque Teno Virus

(ALT) را نشان میدادند و عـاری از ویـروسهـای هپاتیـت A

تا G بودند، شناسایی کردند TTV .(2) ویروسی بدون پوشش با

DNA تکرشتهای حلقوی است که طـول ژنـومش حـدوداً kb

3/8 و قطر آن 30- 32 نانومتر میباشد .(3- 5) این ویـروس از انتشار بالایی در سراسر جهان برخوردار است و مطالعات صـورت گرفته بـا اسـتفاده از سیـستمهـای 3PCR حـساس، همـراه بـا پرایمرهای طراحی شده برای مناطق بسیار محافظت شده ژنـوم ویروسی (4UTR)، حاکی از شیوع بـسیار بـالای (بـیش از 90)

آلودگی TTV در بین جمعیتهای عمومی سراسر جهان میباشد

.(6- 9) اگر چه در ابتدا تصور میشد کـه TTV تنهـا بـهوسـیله انتقال خون منتقل میشود، با توجه به شـیوع بـسیار زیـاد آن در جمعیتهای عمومی سراسر جهـان، همچنـین تـشخیص آن در نمونههای بیولوژیکی مختلف (پلاسما، مدفوع، بـزاق، ترشـحات گردن رحم، مایع آمنیوتیک، شـیر، پوسـت، اشـک و ;) احتمـال

3 Polymerase Chain Reaction 4 Untranslated region
زمستان 85، دوره نهم، شماره چهارم

TTV DNA
54 میزان شیوع ویروس TT در جمعیت شهر اصفهان

میرود که راههای مختلفی برای انتـشار آن وجـود داشـته باشـد

.(10- 17) بررســیهــا نتوانــستهانــد نقــش TTV را در بــدن، همچنین ارتباط آن را با بیماری کبدی یا هرگونه بیماری خـاص دیگری آشکار سازند 2) و 5 و 11 و (18 -28؛ چنانچه در بعضی از بررسیها نقـش TTV در بیمـاری کبـدی مثبـت 20) و 23 و (27 و در دیگر مطالعات منفـی 22) و 28 و (29 پیـشنهاد شـده است. در این مورد فرضیههای زیادی وجود دارد؛ مـثلاً پیـشنهاد شده است که تیپها یا تحت تیپهای معینـی از TTV ممکـن است هپاتوتروپیک باشند ( 24 و 30 و .(31 همچنین ارتباط بین میزان ویروس و وضعیت ایمنی میزبان مورد بررسی قـرار گرفتـه است 8) و 32 و .(33

امروزه هیچ تظاهر بالینی که بتـوان آن را مـستقیماً بـه TTV

نسبت داد، وجود ندارد. به هر حال کشف TTV به تازگی صورت گرفته است، درگیری آن در پـاتولوژی مـشخص و ارتبـاطش بـا میزبان بهصورت فرضیه اسـت و هنـوز مـوارد ناشـناخته زیـادی درباره آن وجود دارد.

با توجه به اینکه در آینده ممکن است نقش تیپهای خاصـی از این ویروس بهعنوان عامل بیماریزا مـشخص شـود، بررسـی وضعیت آلودگی بـه ایـن ویـروس در هـر جامعـهای از اهمیـت ویژهای برخوردار است. در ایـن ارتبـاط، در ایـن مطالعـه میـزان شیوع آلودگی TTV در جمعیت عمومی (افراد داوطلب اهداکننده خون) شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.

روش کار

132 نمونـه سـرمی از افـراد بـه ظـاهر سـالم 122) نمونـه) و

هپاتیتی 10) نمونه؛ شامل 6 نمونه مثبت Anti-HCV و 4 نمونه مثبت (HBs-Ag در 6 نوبت از تـاریخ 82/10/9 تـا 83/4/30 از بانک خون سازمان انتقال خون شهر اصفهان تهیه گردیدند و تـا زمان استفاده در دمای -20C نگهداری شدند.

بعد از تیمار شدن 200 میکرولیتر از هر نمونه سرمی با پروتئیناز

(0/5mg/ml) K در حـــضور (0/2M) NaCl و (%0/25) SDS

برای 2 ساعت در 65C، DNA بـا اسـتفاده از فنـل/ کلروفـرم/

ایزوآمیل الکل استخراج و با اتانول رسوب داده شد. نهایتاً رسوب خشک DNA در 100 تا 150 میکرولیتر از آب مقطر استریل یـا محلول1TEحل و در دمای -20C ذخیره گردید.
پرایمرها: پرایمرهای مورد استفاده در ایـن تحقیـق، T801 و T935 بودند که بهوسیله تاکاهاشی2 و همکارانش بـرای منطقـه

1 Tris -HCl buffer (10mM, pH=8.0) Containing 1mM EDTA 2 Takahashi

مجله پژوهشی حکیم

غیرکدکننده و بسیار محافظـت شـده ژنـوم ویروسـی (UTR) و

جهت تکثیر یک قطعه 199bp طراحی شدهاند .(9) با اسـتفاده از این پرایمرها، شناسایی تقرًیبا تمام ژنوتیپهای TTV امکانپذیر است. لازم به ذکر اسـت کـه پرایمرهـای مـورد نظـر T801) و (T935 توســط TIB MOLBIOL Syntheselabor آلمــان ساخته شدند.
PCR اسیدهای نوکلئیک استخراج شـده بـا اسـتفاده از آنـزیم Smar Taq DNA Polymerase (سـیناژن، ایـران) صـورت گرفت و برنامه PCR شامل یک دوره دناتوره شدن در 94C بـه مدت 5 دقیقه، 40 دوره تکثیر شـامل دورههـای دنـاتوره شـدن، الحاق و طویل شدن بهترتیب در 94C بهمـدت 20 ثانیـه، 57C

به مدت 25 ثانیه و 72C به مدت 30 ثانیـه و یـک دوره طویـل شدن نهـایی در 72C بـهمـدت 5 دقیقـه بـود. در ایـن مطالعـه نمونههای منفی دوباره مورد آزمـایش قـرار گرفتنـد، یعنـی هـم محصول PCR نمونههای منفی و هم خـود نمونـههـای DNA

استخراج شده، برای بار دوم در معرض PCR قرار گرفتنـد. بایـد خاطرنشان شود که در همه آزمایشها کنترل منفی بهکـار بـرده شد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله Generator Monitoring Systems Developments And It’s Importancy for our Mew projects تحت فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله Generator Monitoring Systems Developments And It’s Importancy for our Mew projects تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله Generator Monitoring Systems Developments And It’s Importancy for our Mew projects تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله Generator Monitoring Systems Developments And It’s Importancy for our Mew projects تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1371

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 1

چکیده:

Generator monitoring systems are the important systems without them generators may be exposed to aserious danagerouses which some times involve the life of some parts of them and may be the whole life of generator. These damages cost the users high expenses whichomprise spare parts , repairing , transportation expenses also net work lack of energy besides net work disturbance ( Small poor networks ).
In this article all kind of developed and new monitoring systems are briefly discussed, the advantages and disadvanges are mentioned too which are agood aids to our future and installed generators. Although some type of monitoring systems are still being proto or under study type but mentioning them are not bare of advantage.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله ارزيابي بانک اطلاعاتي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بر اساس مدل ارزيابي CIPP تحت فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ارزيابي بانک اطلاعاتي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بر اساس مدل ارزيابي CIPP تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ارزيابي بانک اطلاعاتي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بر اساس مدل ارزيابي CIPP تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ارزيابي بانک اطلاعاتي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور بر اساس مدل ارزيابي CIPP تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1384

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: 15

چکیده:

بانک اطلاعات مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار است به نیازهای اطلاعاتی کاربران خاصی مانند
رئیس جمهور و پژوهشگران و دیگر مقامات تصمیم گیرنده پاسخ دهد اما بر اساس اظهارات مسئولین موسسه عالی
آموزش و پژوهش و سازمان مدیریت و برنامه ریزی بانک اطلاعاتی از کارایی و اثر بخشی کافی برخوردار نیست و در
چرخه حیات خود در حال نزدیک شدن به مرحله بیهودگی است. بنابراین متولیان اداره این بانک اطلاعاتی این نیاز
اساسی را ادراک کردندکه با ارزیابی ابعاد مختلف بانک اطلاعاتی مدیران در جهت بهبود آن در قالب یک مدل
مفهومی جدید اقدام مقتضی به عمل آید.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي عملکرد بخش خصوصي درتوسعه اشتغال پايدار و استقبال از دانش آموختگان بخش کشاورزي شهرستان شوشتر تحت فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عملکرد بخش خصوصي درتوسعه اشتغال پايدار و استقبال از دانش آموختگان بخش کشاورزي شهرستان شوشتر تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عملکرد بخش خصوصي درتوسعه اشتغال پايدار و استقبال از دانش آموختگان بخش کشاورزي شهرستان شوشتر تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عملکرد بخش خصوصي درتوسعه اشتغال پايدار و استقبال از دانش آموختگان بخش کشاورزي شهرستان شوشتر تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1390

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: 6

چکیده:

بخش کشاورزی ایران با فرصت های ارزشمند و چالشهای جدیدی درعرصه های داخلی و محیط جدید اقتصادی جهانی مواجه است یکی از این فرصت ها داشتن نیروی انسانی تحصیل کرده غنی درگرایشهای مختلف کشاورزی است بی شک درصورتی که تصمیمات به هنگام و کارساز توسط سیاست گذاران و برنامه ریزان این بخش درجهت استفاده از دانش آنان اتخاذ نشود این فرصت ها گرانبها به تهدید تبدیل خوائهد شد یکی از راه کارهایی که طی چندسال اخیر دراین راستا صورت گرفته است خصوصیکردن بخش کشاورزی می باشد درسالهای اخیر به دلیل عرضه فراوان دانش آموختگان بخش دولتی برای استخدام این افراد با کمبود و محدودیت هایی روبرو شده است ولی درمقابل فرصت های خوب و فزایندها ی دربخش خصوصی قابل جستجو می باشد این مطالعه با هدف بررسی میزان استقبال بخش خصوصی از فارغ التحصیلان کشاورزی انجام گرفته است جامعه آماری تحقیق شام لکارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان شوشتر و فارغ التحصیلان کشاورزی این شهرستان درسال 87 به تعداد 268 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی متناسب تعداد 60 نفر بهعنوان نمونه انتخاب و مورد پژوهش قرارگرفتند.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله معرفي رقم جديدگندم نان متحمل به زنگ زرد و فوزاريوم سنبله جهت کشت در مناطق جلگه اي ساحل خزر تحت فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله معرفي رقم جديدگندم نان متحمل به زنگ زرد و فوزاريوم سنبله جهت کشت در مناطق جلگه اي ساحل خزر تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله معرفي رقم جديدگندم نان متحمل به زنگ زرد و فوزاريوم سنبله جهت کشت در مناطق جلگه اي ساحل خزر تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله معرفي رقم جديدگندم نان متحمل به زنگ زرد و فوزاريوم سنبله جهت کشت در مناطق جلگه اي ساحل خزر تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: 1

چکیده:

لاین گندم Luan/3/ V763. 23/ V879. c8 //Pvn/4 /5 /opata Picus با کد (N-80-6) دورگ گیری آن در سال 1372 توسط مجری طرح در مر کز بین المللی اصلاح ذرت و گندم (CIMMYT) درطی دوره اصلاح گندم (Wheat Improvement Course 1992-93) تحت یک برنامه به نژادی گندم برای ایران ( 74 برنامه کراس با والدین (Seri 82,Opata, Attila s BOW, s و Kauz S ) دورگ گیری شد . بذور F1 آن ها در الباتان (CIMMYT) کشت بذور F2 حاصل تلاقی ها به ایران منتقل و در سال زراعی 74-1373 در مزرعه تحقیقاتی مر کز تحقیقات کشاورزی مغان کشت شدند . گزینش در نسل های در حال تفکیک به روش بالک تغییر شکل یافته تا نسل F6 در ایستگاه تحقیقاتی مغان ادامه یافت . در سال زراعی 79-1378 عنوان آزمایش مقایسه عمل کرد مقدماتی هم اقلیم (PRWYT – N) با شر کت 193 لاین دیگر در سه مکان تحقیقاتی اقلیم شمال (گرگان ،، ساری ومغان) کشور مورد بررسی قرار گرفتند . پس از ارزیابی 64 لاین برتر آزمایشات مزبور برگزیده ودرسال زراعی 80-1379 وارد ازمایش مقایسه عملکردلاین های پیشرفته (ARWYT – N) گردید که لاین فوق جزءآن ها بود . نتایج این آزمایش نشان داد که لاین (N-80-6) با میانگین عملکرد 6/641 تن درهکتار ومیانگین رتبه (Rank) برابر 2/67 و انحراف معیار رتبه (SDR) 2/89 و با درصد نسبت شاخص عملکرد YIR ا 119% نسبت به گندم شاهد (تجن) با میانگین عمل کرد 5/451 تن در هکتار و میانگین رتبه 11/333 برتری دارد. در سال زراعی 81-1380 این ژنوتیپ در گروه لاین های امیدبخش ( 17 لاین ) تحت آزمایشهای نهایی لاین های امیدبخش گندم اقلیم شمال کشور (ERWYT-N) به مدت دو سال زراعی در اقلیم شمال (گرگان . گنبد، کلاردشت، ساری ومغان) مورد بررسی های سازگاری و پایداریعملکرد قرارگرفت . مقایسه میانگین عمل کرد دانه ژنوتیپ ها طی سال ها و مکان های مختلف (چهارمکان با حذف ایستگاه کلاردشت) نشان داد که لاین N-80-6 بالاترین میانگین (با 6/183 تن در هکتار ) را بخود اختصاص داده ونسبت به شاهد آزمایش تجن (با عمل کرد 5/474 تن در هکتار) برتری داشت . ارزیابی ها برای بیماریها (در شرایط گلخانه و مزرعه تحت شرایط مه پاش و آلودگی مصنوعی به اسپور بیماریها ) نشان داد که این لاین نسبت به بیماری زنگ زرد ، زنگ قهوه ای ، سفیدک پودری و سپتوریا تحمل و مقاومت کافی دارد. از حیث مقاومتاین لاین به بیماری بلایت فو زاریومی سنبله گزارش می شود که این لاین با اختصاص شاخص بیماری پایین (% 30) تحمل قابل قبول به این بیماری در مقایسه با ارقام شاهد (تجن 30 %، شیرودی 65 %، اترک 45%،فلات 85 % وفرونتانا 5 %) نشان داده است . کیفیت نانوایی این لاین مطلوب و از جنبه تر کیب آللی زیر واحده ای گلوتنین با وزن مو لکولی بالا (HMW) این ژنوتیپ واجد آلل های نول، 9+7 و 10+5 می باشد . مطالعات((تحقیقی تطبیقی )) و ((تحقیقی – ترویجی )) این لاین سال زراعی 83-82 در استان گلستان و دشت مغان انجام شد که نتایج این طرحها نشاندهنده برتری آن نسبت به شاهد و سازگاری مطلوب آن در این مناطق می باشد مقاومت بالا و پایدار این لاین در طول چندین سال به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله ، زنگ زرد وسفید ک پودری پتانسیلعملکرد بالا و پایدار به همراه کیفیت نانوایی خوب موجب شده است تا درشرایطی که واریته تجن (رقم غالب منطقه ) مقاومت و تحمل خود را در مقابل زنگ زرد در منطقه به تدریج از دست بدهد ، لاین مذ کور مناسب برای کشت در مناطق جلگه ای ساحل خزر ، دشت مغان واستان های گلستان ومازندران شناخته شود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله استفاده از نشانگرهاي زيستي هيستوپاتولوژيک در پايش محيط زيست دريايي تحت فایل ورد (word) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله استفاده از نشانگرهاي زيستي هيستوپاتولوژيک در پايش محيط زيست دريايي تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله استفاده از نشانگرهاي زيستي هيستوپاتولوژيک در پايش محيط زيست دريايي تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله استفاده از نشانگرهاي زيستي هيستوپاتولوژيک در پايش محيط زيست دريايي تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 18

چکیده:

هیستوپاتولوژی علمی است که به بررسی اثرات بافتی و سلولی آلاینده ها و مواد مختل کننده سلامت موجودات می پردازد.در طول دو دهه گذشته بسیاری از تغییرات هیستوپاتولوژیک در ماهی ها و نرمتنان دوکفه ای شناخته شده اند که به عنوان نشانگرهای زیستی (بیومارکر) در مطالعه اثرات محیطی انواع آلاینده ها بکار می روند. از جمله این موارد می توان به ایجاد ناهنجاری در بافتهای آبشش، کبد، کلیه و پوست اشاره کرد. مقاله حاضر به بررسی 14 مورد از این تغییرات بر اساس قطعیت و علمی بودنشان، رابطه هریک با نوع و میزان آلاینده، میزان قاطعیت و اعتبارشان و نیز موانع و محدودیت های هریک می پردازد. میزان کارایی هر یک از این نشانگرها نیز برحسب برخی موارد مانند: رابطه اکولوژیک، میزان حساسیت، میزان اختصاصی بودن، رابطه با غلظت ماده آلاینده، عوامل مختل کننده، مشکلات تکنیکی و هزینه ها برآورد شده است.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه روشهاي تعيين کارآيي عمليات جدايش در صنعت فرآوري مواد معدني تحت فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه روشهاي تعيين کارآيي عمليات جدايش در صنعت فرآوري مواد معدني تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه روشهاي تعيين کارآيي عمليات جدايش در صنعت فرآوري مواد معدني تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه روشهاي تعيين کارآيي عمليات جدايش در صنعت فرآوري مواد معدني تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1378

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: 11

چکیده:

عملیات جدایش اعم از اینکه ابعادی باشد و یا جدایش ماده با ارزش از باطله، بدون شک از مهمترین مراحل اجرائی در صنعت فرآوری مواد معدنی به شمار می رود. بدلیل اهمیت فوق العاده عملیات مذکور، تا بحال معیارهای متعددی بمنظور ارزیابی آن ارائه شده است. که هر یک به گونه ای نتایج عملیات جدایش را به صورت کیفی یا کمی مورد ارزیابی قرار می دهند. در مقاله حاضر روشهای موجود در این زمینه، تحت دو گروه روشهای عددی (محاسبه ای) و روشهای ترسیمی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و اهداف عمده تعقیب شده، برری فرضیات و نحوه شکل گیری روشهای مختلف ارزیابی عملیات جدایش و مقایسه آنها با یکدیگر می باشد.
برای این منظور روشهای ترسیمی ارزیابی عملیات جدایش، در چهار گروه تحت عناوین ونحنی بازیابی- راندمان، منحنی قابلیت جدایش، منحنی عیار- بازیابی و منحنی نسبت پرعیار سازی- بازیابی وزنی هر یک مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. و در نتیجه با توجه به ماهیت هر یک از روش ها و نحوه ارائه نتایج در هر یک از آنها، با هم مقایسه شده و بهترین کاربرد هر یک توصیه شده است. سپس روابط محاسبه ارزیابی عملیات جدایش که شامل رابطه حاصل از پی گیری جریان کانی با ارزش در حین عملیات جدایش، رابطه کارآیی عملیات جدایش، رابطه بازدهی جدایش (.S.E) و رابطه کارآیی تکنیکی جدایش می باشند، مورد مقایسه و ارزیابی واقع شده اند.
نتایج این مطالعات نشان داد که اغلب روابط ارائه شده برای بازدهی جدایش، با اینکه از ایده های متفاوتی ناشی شده اند، در نهایت به یک رابطه منجر می شوند. بعلاوه، این روابط تنها یک عدد را به عنوان میزان کارآیی حاصل از جدایش بیان می کنند و بیانگر اینکه عدم کارآیی جدایش، ناشی از خصوصیات ذرات یا خصوصیات تجهیزات می باشد، نیستند. از طرفی بعظی از روابط ارائه شده مختلف، مقادیر متفاوتی از بازدهی جدایش را حاصل می کنند، که ممکن است با بازدهی اقتصادی هماهنگ نباشد. در نهایت، نتایج مذکور همگی دلالت بر آن دارند که در ارزیابی عملیات جدایش، کارآیی روشهای ترسیمی بمراتب بهتر و بالاتر از روشهای محاسبه ای می باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله کاربرد سنجش از دور در مخاطرات زيست محيطي زغالسنگ از معدن تا کارخانه در ناحيه زغالي کرمان تحت فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله کاربرد سنجش از دور در مخاطرات زيست محيطي زغالسنگ از معدن تا کارخانه در ناحيه زغالي کرمان تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله کاربرد سنجش از دور در مخاطرات زيست محيطي زغالسنگ از معدن تا کارخانه در ناحيه زغالي کرمان تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله کاربرد سنجش از دور در مخاطرات زيست محيطي زغالسنگ از معدن تا کارخانه در ناحيه زغالي کرمان تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: کنگره ملی صنایع آهن و فولاد
تعداد صفحات: 10
چکیده:
در این پزوهش برای نخستین بار علاوه بر مخاطرات زیست محیطی در اثر استخراج زغالسنگ از قبیل : تولید زهاب اسیدی، خودسوزیزغالسنگ، نشست و ریزش بخش های استخراج شده و انفجار ، با استفاده از داده های ماهوارهای Aster و +ETM و مدل رقومی DEM و آنالیز های دور سنجی، مسائل زیست محیطی ناشی از پراکنش زغالسنگ در سطح منطقه در اثر عوامل طبیعی و انسانی مورد بررسیقرار گرفته است. تغییر شکل های تکتونیکی متناوب منجر به آشکار شدن رخنمونهای زغالی، درسطح زمین شده است. همچنین عدمپوشش گیاهی در ناحیه و رخنمون آثار زون های زغالی، زمینه را برای میزان پراکندگی زغال با استفاده از شیو ه های دور سنجی فراهمنموده است. ابتدا تصحیحات اتمسفری، توپوگرافی و هندسی بر روی داده های ماهواره ای انجام شد. پس از انجام عملیات پردازش (Preprocessing) روش مغایرت (contrast) نسبت های باندی (Band Ratio)، تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی (PCA)، تبدیل رنگ (HIS)، ترکیبات رنگی دروغین (FCC)، شبکه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) و آنالیز فیلتراسیون (بارزسازی خطواره ها) بکار گرفته شده است . ترکیب باند های +ETM در انالیز شبکه های عصبی مصنوعی در آشکار سازی پراکندگی زغال از کیفیت بهتری برخوردار است. با توجه به تفاوت طول موج محدوده طیف های زغال با لایه های مجاور روش مغایرت در آشکار سازیزغال نسبت به سایر روشهای بکار گرفته شده از سادگی و توانایی بالاتری برخوردار است. از نتایج این تحقیق در سایر حوضه های زغالیمی توان استفاده نمود.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بسته بندي هاي هوشمند و فعال مواد غذايي تحت فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بسته بندي هاي هوشمند و فعال مواد غذايي تحت فایل ورد (word) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بسته بندي هاي هوشمند و فعال مواد غذايي تحت فایل ورد (word) ،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بسته بندي هاي هوشمند و فعال مواد غذايي تحت فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: 4
چکیده:
امروزه صنایع بسته بندی تبدیل به یک تکنولوژی قدرتمند شده است تا بتوان به کمک آن، فعالیت باکتریها و عوامل فساد مواد غذایی را بهحداقل رساند. پیشرفت در بسته بندی برای افزایش عمر مفید محصولات غذایی، هدف بسیاری از شرکت هاست. بسته بندی هوشمند و فعال مواد غذایی علاوه بر به تاخیر انداختن عوامل محیطی موثر بر مواد غذایی، روشی پویاتر را برای حفظ و نگهداری محصول به کار می گیرد و موثرترین راهکار برای تشخیص و اطمینان از میزان سلامت مواد غذایی هستند. بسته بندی هوشمند می تواند یک راهبرد جدید برای سیستم بسته بندی مواد غذایی تعریف شود که ابزارهایی نظیر برچسب های بارکد، بر چسب های شناسایی فرکانس رادیویی، اندیکاتورهای زمان ها، اندیکاتورهای گاز و بیوسنسورها جهت حفظ سلامت، کیفیت و تمامیت غذا، افزایش عمر ماندگاری، انتقال اطلاعات وعیب یابی استفاده می شود .بحث: بسته بندی های هوشمند، نوعی بسته بندی است که نسبت به تغییرات درون بسته از خود واکنش نشان داده و مصرف کننده را از کیفیتمحتوای بسته بندی شده آگاه می سازد. بسته بندی فعال مواد غذایی علاوه بر به تأخیر انداختن عوامل محیطی مؤثر بر مواد غذایی، روشی پویاتر رابرای حفظ نگهداری محصول به کار می گیرد. امروزه بسته بندی فعال پیشرفت زیادی در صنایع مختلف داشته است که از جمله آنها می توان به انواع جاذب ها و رهاکننده ها، بسته بندی های با اتمسفر کنترل شده، بسته بندی های حاوی انواع مختلف اندیکاتورو ترکیبات ضد میکروبی اشاره نمود. این سیستم های بسته بندی قادر خواهند بود پارگی ها و سوراخ های کوچک را با توجه به شرایط محیطی (مانند تغییرات دما و رطوبت) ترمیم و مصرف کننده را از فساد ماده غذایی آگاه سازند. فناوری نانو می تواند در مواردی مانند افزایش مقاومت به نفوذ در پوشش ها، افزایش ویژگی های دیواره (مکانیکی، حرارتی، شیمیایی ومیکروبی)، افزایش مقاومت در برابر گرما، گسترش ضد میکروب های فعال و سطوح ضد قارچ کارساز باشد.


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

ن : علی
ت : شنبه 6 آذر 1395
جهت اطلاع از کد های قالب و ویــــرایش قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.

نام :
وب :
پیام :
4+2=:
 
(بارگزاري مجدد)